Program.
Część I
KADRY JAKO STRATEGICZNY PARTNER DLA BIZNESU

Efektywna współpraca działu kadr i biznesu

 • Skuteczna komunikacja z biznesem – jak rozmawiać z kadrą zarządzającą o wyzwaniach kadrowych stojących przed organizacją i argumentować konieczność wprowadzenia zmian w polityce personalnej firmy. Argumenty i dane, które należy przygotować na rozmowę z kadrą zarządzającą.
 • Pozycja działu kadr wewnątrz organizacji – jakie błędy popełnianie przez dział kadr rujnują jego reputację w oczach zarządów i menedżerów? Jakie kompetencje należy podnosić, aby zbudować zaufanie i wiarygodność w oczach kadry menedżerskiej.
 • Rola działu kadr w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej organizacji – jaką wiedzę biznesową o organizacji powinien posiadać dział kadr oraz w jaki sposób może wpływać na doświadczenia kandydatów i pracowników. 

Probiznesowe rozwiązania w kontekście zatrudniania pracowników

 • Kiedy pracodawca może zdecydować o zatrudnieniu terminowym nie bacząc na ograniczenia czasu trwania i liczby zawieranych umów? Analizy na podstawie realnych przypadków, z którymi spotyka się dział kadr.
 • Obowiązek informacyjny do PIP o zawarciu pozalimitowej umowy na czas określony – czyli co powinno zawierać zawiadomienie i jak prawidłowo wskazać przyczyny uzasadniające zawarcie umowy poza ustawowymi limitami. Omówienie na podstawie analiz dokumentacji.
 • Przejście z umów o pracę na B2B – czyli samozatrudnienie w ujęciu przywilejów pracowniczych, składek ZUS oraz rozliczeń podatkowych. Przeliczanie wynagrodzenia i szacowanie oszczędności dla pracodawcy. Jakie jest ryzyko zakwestionowania łączącej strony umowy cywilnoprawnej?
Część II
NOWE PODEJŚCIE DO KLUCZOWYCH WYZWAŃ POLITYKI PERSONALNEJ

Elastyczny czas pracy jako benefit pracowniczy

 • Telepraca jako rozwiązanie, którego oczekują pracownicy – co powinna zawierać umowa o telepracę i w jaki sposób należy określić  wysokość ekwiwalentu za sprzęt i wykorzystane materiały? Czy pracownik wykonujący pracę zdalną może być niedostępny w przyjętych przez firmę stałych godzinach pracy? 
 • System zadaniowy czasu pracy – kiedy pracodawca może go stosować i w jaki sposób powinien ustalać zadania oraz czas potrzebny na ich wykonanie? Czy w zadaniowym systemie czasu pracy jest możliwa praca w godzinach nadliczbowych? 
 • Sytuacje problematyczne związane z wprowadzeniem równoważnego systemu pracy – czy w  ramach równoważnego czasu pracy, pracodawca może zaplanować pracę w niedzielę? Jak wygląda rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnego czasu pracy?

Kadry w obliczu wyzwań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców

 • Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców – jakie zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców wprowadziła nowa ustawa o rynku pracy? Praktyczna analiza nowych rozwiązań na podstawie konkretnych przypadków. 
 • Zatrudnianie cudzoziemców krok po kroku – jak prawidłowo dział kadr powinien przygotować dokumentację, aby wniosek o zezwolenie na pracę nie został oddalony w czasie.
 • Trudne przypadki w rozliczaniu składek – jakie błędy są najczęściej popełniane przy zgłaszaniu i rozliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?
Część III
EMPLOYEE OFFBOARDING ZGODNIE Z PRAWEM I ETYKĄ

Jak rozstać się z pracownikiem i zabezpieczyć interes pracodawcy

 • Przygotowanie wypowiedzenia umowy o pracę – kiedy należy wskazać kryteria doboru do zwolnienia, w jakich sytuacjach można powołać się na zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracownika, jakie zapisy wypowiedzenia stanowią podstawę do jego podważania w toku sądowym.
 • Nietypowe przypadki w procedurze wypowiedzenia umowy o pracę – czy za ten sam czyn można ukarać naganą, a następnie zwolnić pracownika? Czy krytyka pracodawcy może stanowić podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia? Czy przetwarzanie danych osobowych z przekroczeniem upoważnienia do ich przetwarzania grozi rozwiązaniem umowy o pracę?
 • Kiedy sąd pracy może stwierdzić niecelowość przywrócenia pracownika do pracy
  – czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?

Wsparcie kadr podczas rozstania z pracownikiem – projektowanie rozwiązań offboardingowych

 • Przygotowanie do zwolnienia – na co powinien zwrócić uwagę pracodawca przy przygotowaniu rozwiązania umowy o pracę, czyli jak zawczasu zdobyć dowody potwierdzające winę pracownika jeszcze zanim dojdzie do ewentualnego konfliktu. 
 • Jak przekazać pracownikowi informację o rozwiązaniu umowy o pracę – czy tłumaczyć pracownikowi powody decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę? Co w przypadku gdy pracownik odmówi podpisania dokumentu?
 • Procedura rozstania z pracownikiem: dobre praktyki chroniące interes i wizerunek pracodawcy – w jaki sposób i kiedy zabezpieczyć dane, do których posiada dostęp zwolniony pracownik? Kiedy jest wskazane zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?
Część IV
KADRY W OBLICZU NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRZEPISACH

PPK  w praktyce – jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązania z punktu widzenia pracodawcy

 • 3 miesięczny okres zatrudnienia jako kryterium zapisania pracownika do PPK – jak wyliczyć datę zgłoszenia pracownika do PPK w przypadku np. jego ponownego zatrudnienia?
 • Prawidłowe obliczenia składek i realizacje wpłat w praktyce – jakie składniki wchodzą w podstawę do naliczenia składek, jak dokonywać potrąceń w przypadku różnych tytułów zajęć wynagrodzenia, kiedy należy dokonać pierwszej wpłaty?
 • Deklaracja rezygnacji – jak wygląda procedura wypisania pracownika z programu PPK?

Najnowsze zmiany prawne i problematyczne przepisy

 • Monitoring pracowników w rzeczywistości RODO – w jakich przypadkach pracodawca może wprowadzić nadzór w postaci monitoringu nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy. Na jakich zasadach pracodawca może monitorować skrzynki pocztowe oraz telefony pracowników?
 • Informacja o wysokości wynagrodzenia w ofercie pracy – jakie wiążą się z tym konsekwencje? 
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich, wychowawczych i opiece – o czym mówi nowy projekt dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów?