Zatrudnianie pracowników – probiznesowe rozwiązania

Zmiany w strukturze zatrudniania pracowników spowodowały polaryzację rynku zatrudnienia i doprowadziły do wyodrębnienia dwóch form wykonywania pracy zarobkowej – zatrudnienia pracowniczego i zatrudnienia niepracowniczego. Okazuje się, że umowa o pracę, jeszcze do niedawna uważana za najbardziej pożądaną podstawę świadczenia pracy, w wielu sektorach biznesu coraz chętniej zastępowana jest elastycznym kontraktem cywilnoprawnym. W jaki sposób zmienia się sytuacja pracownika, który decyduje się na przejście z umowy o pracę na B2B? Czy samozatrudnienie jest odpowiednim rozwiązaniem dla każdego pracownika? Jakie korzyści płyną ze zmian w strukturze zatrudniania pracowników?

Przejście z umowy o pracę na B2B, czyli samozatrudnienie w ujęciu przywilejów pracowniczych

Radca prawny Michał Szuszczyński i doradca podatkowy Jarosław Augustyn podkreślają, że przejście z umowy o pracę na B2B wiąże się z modyfikacją swojej pozycji w stosunkach prawnych. Pracownik decydujący się na samozatrudnienie nie występuje już jako osoba fizyczna, lecz podmiot profesjonalny – przedsiębiorca. Ponadto, przejście z umowy o pracę na B2B oznacza, iż podmiot ten formalnie posiada pozycję równorzędną wobec pozycji kontrahenta, który pełnił dotąd rolę pracodawcy. Samozatrudnienie umożliwia dowolne, zgodne z przepisami prawa, kształtowanie indywidualnej sytuacji prawnej przez świadczącego pracę. Procedura zmiany podstawy zatrudnienia polega na założeniu przez pracownika jednoosobowej działalności gospodarczej, a następnie podpisaniu kontraktu cywilnoprawnego o współpracy z dotychczasowym pracodawcą. Przepisy prawa nie zabraniają stronom dokonania zmiany umowy o pracę na tzw. umowę B2B, nawet jeśli zakres wykonywanych przez pracowników obowiązków miałby pozostać taki sam.

Zatrudnienie terminowe w praktyce

Pisząc o dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, warto podjąć temat zatrudnienia terminowego przynoszącego wiele korzyści dla pracodawcy. Ta elastyczne forma zatrudnienia sprawia, że organizacja ponosi niższe koszty, a w sytuacji rozwiązania umowy z pracownikiem, pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacenia mu odprawy, jak ma to miejsce w przypadku długotrwałych umów o pracę. Zatrudniając pracowników w formie zatrudnienia terminowego stosuje się zarówno umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie lub umowy o dzieło). Należy jednak pamiętać, że maksymalny czas zatrudnienia terminowego pracownika w tej samej organizacji wynosi 33 miesiące.

Planowane zmiany w urlopach rodzicielskich, wychowawczych i opiekuńczych

Nowy projekt dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów został zatwierdzony przez przedstawicieli państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej. Dyrektywa zostanie przekazana Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia w głosowaniu plenarnym, a następnie wróci ona do Rady do ostatecznego przyjęcia. Projekt dyrektywy wprowadzić ma zmiany w urlopach rodzicielskich, ojcowskich i opiekuńczych. Nowe regulacje dotyczą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, pozwalając pracującym kobietom i mężczyznom na równy podział obowiązków związanych z opieką nad dziećmi i krewnymi. Proponowane zmiany przewidują minimalny urlop dla ojców, po narodzinach dziecka, wynoszący dziesięć dni i płatny w wysokości wynagrodzenia otrzymywanego podczas zwolnienia chorobowego. Unijna dyrektywa wprowadza też zmiany w urlopach rodzicielskich, wzmacniając prawo do czteromiesięcznego urlopu, przez uczynienie z dwumiesięcznego urlopu uprawnienia, którego nie można przenieść na drugiego rodzica. Nowe przepisy wprowadzają też wynagrodzenie za rzeczony dwumiesięczny, w wysokości, którą określą państwa członkowskie Unii Europejskiej. Poza zmianami w urlopach rodzicielskich, ojcowskich i opiekuńczych, dyrektywa ma zwiększyć możliwości korzystania przez rodziców z elastycznej organizacji pracy.

Probiznesowe rozwiązania w kontekście zatrudniania pracowników

Do jakich zmian w urlopach rodzicielskich, wychowawczych i opiece muszą przygotować się specjaliści z zakresu kadr, płac i HR? Kiedy pracodawca może zdecydować o zatrudnieniu terminowym nie bacząc na ograniczenia czasu trwania i liczby zawieranych umów? Dowiedzą się tego Państwo uczestnicząc w Konferencji Kadry dla Biznesu, która odbędzie się 18 października 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest nowa rola i kluczowe kompetencje współczesnych działów kadrowo-płacowych w obliczu wyzwań dla biznesu. Prelegenci omówią zagadnienie przejścia z umowy o pracę na B2B i samozatrudnienia w ujęciu przywilejów pracowniczych, składek ZUS oraz rozliczeń podatkowych. Uczestnicy wydarzenia poznają probiznesowe rozwiązania w kontekście zatrudniania pracowników, nowe zasady zatrudniania cudzoziemców i nietypowe przypadki w procedurze wypowiedzenia umowy o pracę.