Elastyczny czas pracy jako benefit pracowniczy

Elastyczny czas pracy może stać się ważnym elementem strategii employer brandingowej, ponieważ jest postrzegany przez kandydatów jako atrakcyjny benefit pracowniczy. Możliwość samodzielnej organizacji czasu pracy zwiększa komfort psychiczny pracowników, którzy wszelkie nieobecności i spóźnienia mogą odpracować w innych godzinach, unikając negatywnych konsekwencji ze strony pracodawcy. Co więcej, elastyczny czas pracy pozwala na łączenie życia prywatnego z pracą zawodową  i zmniejsza liczbę nieobecności w miejscu pracy z powodu choroby pracownika. Ponadto, wprowadzając elastyczny czas pracy jako benefit pracowniczy, przedsiębiorstwo może być dłużej dostępne dla klientów, a nawet funkcjonować w weekendy i święta.

Jakie korzyści przynosi pracownikom praca zdalna?

Telepraca, znana jako praca zdalna lub home office, staje się coraz popularniejszą formą pracy. Dla wielu kandydatów możliwość realizacji zadań z dowolnego miejsca na świecie, bez konieczności dojeżdżania do biura, jest atrakcyjnym benefitem pracowniczym. Telepraca jest szczególnie rozpowszechnioną formą zatrudnienia wśród tzw. „wolnych zawodów”. Pracownicy wykonujący pracę zdalną zobowiązani są do dostarczenia na czas efektu końcowego pracy, np. tłumaczenia tekstu lub projektu strony internetowej. Ramy prawne telepracy zostały sformułowane w rozdziale IIb Kodeksu pracy. Przepisy te definiują pracę zdalną jako pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

System zadaniowy czasu pracy – kiedy pracodawca może go stosować?

System zadaniowy czasu pracy jest powszechnie stosowanym systemem rozliczania zleconych zadań z pracownikami, co do których pracodawca ma trudności w określeniu godziny rozpoczęcia i wykonywania pracy albo w sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości bieżącej kontroli pracy świadczonej przez pracownika. Radca prawny Michał Szuszczyński wyjaśnia, że zasadność wprowadzenia systemu zadaniowego czasu pracy najlepiej obrazuje przykład pracownika zatrudnionego na stanowisku przedstawiciela handlowego, który pełni obowiązki poza siedzibą firmy i samodzielnie organizuje swoją pracę. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika w celu ustalenia wysokości jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Michał Szuszczyński podkreśla, że system zadaniowy czasu pracy nie powinien być stosowany w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku konsultanta w biurze obsługi klienta, gdyż najczęściej wykonuje on swoje zadania w ściśle określonych godzinach, a pracodawca może w każdej chwili kontrolować ich realizację.

Rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnego czasu pracy

Oprócz zadaniowego systemu czasu pracy, wyróżnić możemy również: podstawowy i równoważony system pracy, system przerywanego czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy, system weekendowego czasu pracy i pracę w ruchu ciągłym. Przepisy dopuszczają stosowanie kilku różnych systemów w jednym przedsiębiorstwie, spośród których system równoważnego czasu pracy uważany jest za najbardziej elastyczny. System ten umożliwia przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do dwunastu godzin, choć istnieją wyjątki od tej reguły, jak np. praca polegająca na dozorze urządzeń. Jak przebiega rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnego czasu pracy?

Zgodnie z art. 135 Kodeksu pracy, rozliczanie czasu pracy w tym systemie nie może trwać dłużej niż miesiąc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do trzech miesięcy. W przypadku prac uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być wydłużony maksymalnie do czterech miesięcy. Rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnego czasu pracy jest czasochłonne, gdyż wymaga szczegółowego planowania pracy dla każdego okresu rozliczeniowego.

Telepraca jako rozwiązanie, którego oczekują pracownicy

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Kadry dla Biznesu, która odbędzie się 18 października 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest nowa rola i kluczowe kompetencje współczesnych działów kadrowo-płacowych w obliczu wyzwań dla biznesu. Podczas konferencji omówione zostaną sytuacje problematyczne związane z wprowadzeniem równoważnego systemu pracy. Prelegenci wyjaśnią, jak wygląda rozliczanie czasu pracy w takim systemie i jakie elementy powinna zawierać umowa o telepracę. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, dlaczego warto wprowadzić w organizacji elastyczny czas pracy jako benefit pracowniczy, kiedy pracodawca może stosować system zadaniowy czasu pracy oraz czy pracownik wykonujący pracę zdalną może być niedostępny w przyjętych w firmie stałych godzinach pracy.